Natuur in de Amsterdamse krant

Beste vrijwilligers en belangstellenden van Natuur, je beste buur

Erg leuk dat stukje dat het beter gaat met vlinders en bijen in Amsterdam, beetje onderbelicht echter dat in Amsterdam de enige idylle van heel Noord Holland is aangelegd, wordt onderhouden en gemonitord door de fantastische vrijwilligers van Natuur, je beste buur! Maar ja, wij weten dat wel en we zien het ook als we gaan wandelen in de mooiste sportparken van Nederland: niet alleen de sporters hebben het daar enorm naar hun zin ook de hommels, bijen en vlinders vinden het geweldig!

idylle bord

idylle bord

Op zaterdag 13 februari gaan die vrijwilligers weer klussen, er moeten nog wat vogelnestkastjes schoongemaakt worden, de oudere ijsvogelwand heeft een opknapbeurt nodig en er komen altijd nog nieuwe klussen bij! Kom mee doen, kom eens bij ons kijken om 9 uur verzamelen we in het beheergebouw aan de Radioweg 76. Ervaring is niet nodig, handschoenen en klusgereedschap ook niet, stevige schoenen en een zonnig humeur zijn daarentegen van harte welkom!

Op maandag 15 februari sluiten wij ons aan bij Dynamo, als sociaal natuur buurtproject is het fijn een grotere organisatie achter ons te hebben, we kijken uit naar een fijne samenwerking.

boomblauwtje legt een ei

boomblauwtje legt een ei

Uit de Amsterdam mail: 

Wereldwijd gaat het slecht met de bijen en vlinders, in Amsterdam gaat het juist goed doordat de afgelopen tien jaar het Amsterdamse groen anders is ingericht en beheerd.

Op deze pagina- Meer bijen en dagvlinders in Amsterdam

 

Terwijl het wereldwijd slecht gaat met de bijen en vlinders, gaat het met de bijen en vlinders in Amsterdam juist erg goed. In Amsterdam komen momenteel 45% meer bijensoorten voor dan in 2000. Van de vlinders die zich in Amsterdam voortplanten, komt 85% op meer plekken in Amsterdam voor dan twintig jaar geleden. Dat zijn enkele conclusies uit het onderzoeksrapport ‘Bijen en dagvlinders in Amsterdam’. De stand van wilde bijen en vlinders zijn goede graadmeters voor de ecologische rijkdom van Amsterdam. De Gemeente Amsterdam zet actief in op bij- en vlindervriendelijk beheer van het groen en dat werpt zijn vruchten af.

De afgelopen tien jaar is het Amsterdamse groen anders ingericht en beheerd

  • Op verschillende plekken in de stad zijn wilde bloementuinen aangelegd,
  • is de Amsterdamse Ecologische Structuur ecologisch beheerd,
  • wordt er door de gemeente geen gif meer gebruikt in het openbare groen en
  • zijn er specifiek voor de bijen in de stad projecten uitgevoerd en gestart.

Het blijkt nu dat de bij en de vlinder daar flink van profiteren. Op 30 september 2015 is de Agenda Groen 2015-2018: Investeren in de tuin van de Amsterdammer vastgesteld, met daarin tientallen doelen en acties, zodat bij en mens overal in de stad het groen kunnen blijven vinden.

Aanleiding onderzoek ‘Bijen en dagvlinders in Amsterdam’

Sinds de jaren vijftig gaat het niet goed met bijen en vlinders in Nederland. Ruim de helft van de in Nederland voorkomende bijen- en vlinders­oorten is met uitsterven bedreigd. Raadslid Van Lammeren (Partij voor de Die­ren) diende het initiatiefvoorstel ‘De bij- en vlindervriendelijke stad’ in en vroeg om onderzoek. Voor het onderzoek is het aantal honingbijenvolken in kaart gebracht door het uitzetten van enquêtes bij imkers. De wilde bijen zijn geïnventariseerd op 60 locaties. Voor een kwantita­tief beeld van de Amsterdamse dagvlinders geeft het verspreidingsonderzoek 2005-2015 een goed beeld.

Belangrijkste conclusies uit ‘Bijen en dagvlinders in Amsterdam’

  • In het afgelopen jaar zijn 45% meer bijensoorten aangetroffen dan rond het jaar 2000. Waar er rond de eeuwwisseling 45 soorten zijn waargenomen, zijn dat er 65 (exclusief hommels) in 2015.
  • Veertien van de in 2014-2015 waargenomen wilde bijensoorten waren niet meer waargenomen sinds 1970. Negen van deze soorten zijn helemaal niet eerder in Amsterdam officieel waargenomen.
  • In Groot Amsterdam zijn 669 bijenvolken geregistreerd, op 102 locaties. Binnen de Amsterdamse stadsgrenzen zijn dat er 567.
  • In de periode 1990-1998 zijn in Amsterdam 34 soorten dagvlinders waargenomen. In de periode 2005-2015 zijn er 35 soorten dagvlinders waargenomen.
  • 26 van die dagvlinders planten zich in Amsterdam voort, de Amsterdamse standvlinders. Als we specifiek naar deze groep kijken, zien we dat 85% van deze soorten op méér plekken in de stad voorkomen dan twintig jaar geleden. Als we landelijk naar deze zelfde soorten kijken heeft slechts 65% een positieve trend. De vlinders in Amsterdam doen het dus beter dan landelijk gezien.